Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu


Klauzula Informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej RODO informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urzędu Pracy w Zgierzu z siedzibą przy ulicy Barona 10, kod pocztowy 95-100 Zgierz.
   
 2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu jest Pani Sylwia Skalska, kontakt e-mail: iod@pupzgierz.pl, tel.: (42) 714-12-83.
   
 3. Pani/Pana dane osobowe:
  • są przetwarzane na podstawie:
  -art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu realizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy;
  -mogą być przetwarzane na podstawie: wyrażonej zgody, w celu realizacji umowy, wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora;
  -są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000);
  • będą udostępniane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
  • nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
  • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
  • są przetwarzane i zabezpieczone w systemie informatycznym zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji obowiązującą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu;
  • są przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, zaakceptowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
   
 4. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości skorzystania z usług i instrumentów rynku pracy przewidzianych w ww. ustawie.
   
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
  • ograniczenia przetwarzania
  • przenoszenia danych
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • usunięcia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę