Powiatowa Rada Zatrudnienia do kwietnia 2015 - Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu


Nagłówek

Powiatowa Rada Zatrudnienia

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo - doradczym w zakresie  polityki rynku pracy.  
Działającym na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. 2004 r., Nr 224, poz. 2281).

W skład Powiatowej Rady Zatrudnienia  wchodzą osoby  powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

1) terenowych struktur każdej reprezentowanej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,

2) terenowych struktur każdej reprezentowanej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,

3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,

4) jednostek samorządu terytorialnego

5) organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Członków Powiatowej Rady Zatrudnienia powołuje starosta spośród kandydatów zgłoszonych przez organy i organizacje, o których mowa powyżej.

Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia może zostać odwołany:

a) na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady,

b) z inicjatywy starosty, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady.

Kadencja  Powiatowej Rady Zatrudnienia trwa  4  lata.

Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia odbywają się co najmniej raz na kwartał. Powiatowa Rada Zatrudnienia wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji  w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole z posiedzenia rady.

Zgodnie z zapisami ustawy do zakresu działania Powiatowej Rady Zatrudnienia należy 
w szczególności :

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,

2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

3) opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji powiatu,

4) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,

5) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,

6) opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,

Powiatowe Rady Zatrudnienia opiniują programy specjalne.

Powiatowy Urząd Pracy odpowiada za techniczną obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Starosta Zgierski  Zarządzeniem nr 120.56.2012 z dnia 12.11.2012 r. powołał skład Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zgierzu.

Starosta Zgierski Zarządzeniem nr 120.56.2012 z dnia 12.11.2012 r. oraz Zarządzeniem nr 120.99.2014 z dnia 22 września 2014 r. powołał skład Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zgierzu.

SKŁAD POWIATOWEJ RADY ZATRUDNIENIA KADENCJI 2012-2016

 1. Karpiński  Marcin -  Wicestarosta Zgierski  - Przewodniczący Rady
 2. Dr  Wieczorek  Iwona  - Prezydent Miasta Zgierza
 3. Motylińska  Bożena  -  Zastępca burmistrza Miasta-Gminy Stryków
 4. Nowakowski  Ryszard  -  Wójt Gminy w Parzęczewie
 5. Rembisz  Zdzisław   -  Wójt  Gminy  Zgierz
 6. Sobolewski Władysław  -  Wójt Gminy w Ozorkowie
 7. Dąbek  Iwona  -  Sekretarz Aleksandrowa Łódzkiego
 8. Ostrowski  Mariusz -  Sekretarz Miasta Ozorkowa
 9. Trojanowski  Jarosław  -  Sekretarz Miasta Głowno
 10. Bereżewski  Józef  -  Wiceprezes ŁIPH  i  Zgierskiego Oddziału ŁIPH - Wiceprzewodniczący  Rady
 11. Kowalska  Marzena  -  Prezes Oddziału ZNP w Głownie
 12. Pieniążek  Stanisław  -  Skarbnik  Rady Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łodzi
 13. Bugajski  Zbigniew  -  starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Zgierzu
 14. Kurtasiński  Kazimierz  -  Przedstawiciel  Izby  Rolniczej
 15. Barylska Halina - NSZZ "Solidarność" Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę