Urząd - Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu


Urząd

Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
ul. Barona 10
95-100 Zgierz

tel. (42) 716-49-41, (42) 716-67-82, (42) 717-41-76
sekretariat. (42) 714-12-77, (42) 714-12-78
fax. (42) 717-41-60
e-mail: lozg@praca.gov.pl

Przesyłanie pism za pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej ePUAP „pismo ogólne do podmiotu publicznego" /PUPZgierz/skrytka oraz „pismo ogólne do urzędu" /PUPZgierz/SkrytkaESP


Kontakt telefoniczny z Urzędem:
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS):    42  714 12 63; 
 • szkolenia osób bezrobotnych:  42  714 12 63;  
 • zatrudnianie cudzoziemców:    42  714 12 67; 
 • pośrednictwo pracy, ofert pracy:    42  714 12 71; 42  714 12 72
 • staże:    42   717 45 61; 
 • refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne 42  714 12 79;  
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej:    42  714 12 64;
 • rejestracja, wydawanie zaświadczeń:    42 714 12 68 ; 42  714 12 69
 • zasiłki: 42 714 12 86
 • dodatki  aktywizacyjne:  42 714-12-68; 
 • PIK Ozorków  42  718 28 25    42  718 28 05    42  718 28 04   42  718 28 26
 • PIK Głowno 42 710 22 15     42 710 22 18
 • PIK Aleksandrów Łódzki 42 712-22-60   42 712-37-42

NIP:732-10-45-122
REGON:472286002

Lista punktów informacyjno-konsultacyjnych

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) do Urzędu należy wnosić na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu.

Podanie powinno zawierać co najmniej:
- wskazanie osoby, od której pochodzi,
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i nr domu) tej osoby,
- żądanie (przedmiot sprawy, której dotyczy).
 
Podanie wniesione na piśmie  albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.
Podanie wniesione na piśmie utrwalonym w wersji papierowej powinno być opatrzone własnoręcznym podpisem wnoszącego, podanie wniesione na piśmie utrwalonym w wersji elektronicznej powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym wnoszącego. Podania utrwalone w wersji elektronicznej wnosi się za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub ePUAP.
 
Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 czerwca 1964 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 735 z późn.zm.)
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę