Projekty EFS - Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu


Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

LOGO UE
Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
 jest jednym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i jej głównym instrumentem w zakresie rozwoju zasobów ludzkich oraz przeciwdziałaniu bezrobociu, promującym spójność gospodarczą i społeczną w całej Unii oraz wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych wytycznych w sprawie zatrudnienia.

Zadania Europejskiego Funduszu Społecznego precyzuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1784/1999/WE. Zgodnie z nim działania w ramach EFS powinny być zorientowane na zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu oraz na rozwijanie potencjału kadrowego i integrację społeczną rynku pracy. Rozporządzenie 1784/99 określa również obszary wsparcia w ramach, których koncentruje się pomoc EFS oraz definiuje kryteria kwalifikujące do objęcia pomocą strukturalną.

Europejski Fundusz Społeczny daje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych osobom pracującym, pomaga bezrobotnym w znalezieniu pracy i podniesieniu ich kwalifikacji, przeciwdziała dyskryminacji zawodowej oraz daje wsparcie przy poszukiwaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne.

Pomaga w pełni wykorzystać potencjał społeczny naszego kraju poprzez wzrost zatrudnienia, podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa oraz wsparcia dla budowy struktur administracyjnych państwa.

Obszary wsparcia EFS:
  • Aktywne działania na rynku pracy
  • Promowanie rozwiązań wyrównujących szanse na rynku pracy
  • Rozwój szkoleń, edukacji i doradztwa
  • Doskonalenie umiejętności pracowników oraz rozwój przedsiębiorczości
  • Zwiększanie szans kobiet na znalezienie pracy i rozwój kariery
Strategia EFS jest definiowana na szczeblu Unii Europejskiej, natomiast za wdrażanie środków EFS odpowiedzialne są bezpośrednio państwa członkowskie i ich regiony. Po uzgodnieniu strategii i podziału środków z budżetu następuje etap wspólnego programowania. Państwa członkowskie planują wraz z regionami i Komisją Europejską siedmioletnie programy operacyjne.

Programy Operacyjne opisują geograficzny lub tematyczny zakres działań, które będą finansowane i określają priorytety i działania, jakie mogą być w ich ramach podejmowane.

Przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektów realizowanych przez różne organizacje  zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego (władze krajowe, samorządy, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, organizacje pozarządowe, związki zawodowe i rady zakładowe, przedstawiciele przemysłu i stowarzyszeń zawodowych oraz indywidualne firmy) organizowane są szkolenia, warsztaty, poradnictwo zawodowe, środki i pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz staże dla osób bezrobotnych, a także spółdzielnie socjalne i Centra Integracji Społecznej. 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę